Split pin

category.name
Split pin, DIN 94, Ø 3.2 x 32mm length

Article number :  XG32-32

0.50 CHF 0.50 CHF 0.5 CHF
0.50 CHF 0.50 CHF 0.5 CHF
Splint DIN 94, Ø 2 x 10mm length

Article number :  XG20-10

0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
Split pin DIN 94, Ø 4 x 20mm length

Article number :  XG40-20

0.70 CHF 0.70 CHF 0.7000000000000001 CHF
0.70 CHF 0.70 CHF 0.7000000000000001 CHF
Splint DIN 94, Ø 3.2 x 16mm length

Article number :  XG32-16

0.35 CHF 0.35 CHF 0.35000000000000003 CHF
0.35 CHF 0.35 CHF 0.35000000000000003 CHF
Pin split 5mm - Length 63mm

Article number :  XG50-63

2.00 CHF 2.00 CHF 2.0 CHF
2.00 CHF 2.00 CHF 2.0 CHF
Pin split 5mm - Length 40mm

Article number :  XG50-40

1.60 CHF 1.60 CHF 1.6 CHF
1.60 CHF 1.60 CHF 1.6 CHF
Pin split 4mm - Length 50mm

Article number :  XG40-50

1.20 CHF 1.20 CHF 1.2 CHF
1.20 CHF 1.20 CHF 1.2 CHF
Pin split 4mm - Length 32mm

Article number :  XG40-32

0.90 CHF 0.90 CHF 0.9 CHF
0.90 CHF 0.90 CHF 0.9 CHF
Pin split 3.2mm - Length 45mm

Article number :  XG32-45

0.60 CHF 0.60 CHF 0.6 CHF
0.60 CHF 0.60 CHF 0.6 CHF
Pin split 3.2mm - Length 22mm

Article number :  XG32-22

0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
Pin split 2mm - Length 32mm

Article number :  XG20-32

0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
Pin split 2mm - Length 20mm

Article number :  XG20-22

0.25 CHF 0.25 CHF 0.25 CHF
0.25 CHF 0.25 CHF 0.25 CHF
Pin split 2mm - Length 16mm

Article number :  XG20-16

0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
Pin split 2.5mm - Length 36mm

Article number :  XG25-36

0.50 CHF 0.50 CHF 0.5 CHF
0.50 CHF 0.50 CHF 0.5 CHF
Pin split 2.5mm - Length 25mm

Article number :  XG25-25

0.45 CHF 0.45 CHF 0.45 CHF
0.45 CHF 0.45 CHF 0.45 CHF
Pin split 2.5mm - Length 20mm

Article number :  XG25-20

0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
Pin split 2.5mm - Length 16mm

Article number :  XG25-16

0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
loading ...